Sluiten
gans gans
haas Het Haas
Het haas is een redelijk veel voorkomende soort binnen het werkgebied van de Wild Beheer Eenheid Over Betuwe Oost. Hazen lijken veel op konijnen maar zijn er absoluut geen familie van. Hazen herken je ten opzichte van konijnen, behalve door het verschil in grootte bij volwassen dieren, ook aan de veel langere oren en achterpoten. Waar konijnen in holen leven en ook hun jongen in het begin onder de grond werpen, leven hazen op het vrije veld en liggen de jongen ook niet in holen. Konijnen krijgen ook veel meer jongen dan een haas. Hazen willen met name in boomkwekerijen en fruitboomgaarden in de winter nogal eens voor veel schade zorgen.
patrijs? De Patrijs
Een steeds zeldzamer wordende hoender in het wild is de patrijs. Vroeger kwamen ze in het werkgebied zeer veel voor maar dat is nu anders. De patrijzen hebben zeer veel behoefte aan ruige akkerranden met veel onkruid. De ruige randen moeten hun bescherming bieden tegen met name roofvogels. Omdat de moderne akkerbouw steeds grootschaliger wordt en de ruilverkaveling zorgt voor grote monoculturen verdwijnt de zo nodige biotoop voor patrijzen meer en meer. Hoewel de patrijs niet bejaagd mag worden zijn veel jagers met name in de winter bezig met het bijvoeren van patrijzen zodat deze prachtige vogel toch in het werkgebied voor blijft komen.
Fazant De Fazant
De laatste jaren hebben fazanten het steeds moeilijker. Door toename van met name het aantal vossen worden steeds meer fazanten slachtoffer van predatie. De vos grijpt in de tijd dat ze de jongen moeten verzorgen veel hennetjes van het nest. Ook door grootschalige verandering van het werkgebied neemt het aantal fazanten af. Door de ruilverkaveling in het gebied worden veel bomen, heggen en ruwe sloten in het gebied weggehaald waar kaal landschap zonder dekking voor de fazanten voor terugkomt. Jagers gaan uiterst voorzichtig te werk bij eventueel afschot van fazanten en sparen meestal de hennen.
ree? Het Ree
Zonder te overdrijven een van de mooiste dieren binnen het werkgebied van de Wild Beheer Eenheid Over Betuwe Oost. Het is het grootste in het wild levende zoogdier wat we hebben. Lingewaard mag zich verheugen in een zeer mooie reewildstand. Er komen vrijwel in het hele gebied reeën voor, maar met name op de uiterwaarden. Vind men in het voorjaar, zo rond moederdag, jonge "verlaten" reekalfjes in het veld, laat deze dan beslist liggen en kom er vooral niet met uw handen aan. De moeder is nagenoeg altijd in de directe omgeving en let goed op haar kalfjes. Het is aan te raden om vanaf mei t/m augustus beslist niet met niet aangelijnde honden de natuur in te gaan omdat deze dan makkelijk op een reekalfje zouden kunnen stoten.
vos? De Vos
De vossenpopulatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Dit als gevolg van het toenemen van grote natuurgebieden met veel begroeiing waar meestal geen jacht is toegestaan. Omdat de vos geen natuurlijke vijanden heeft kan hij zich ongestoord voortplanten. Vossen zijn echte rovers die binnen een korte tijd van een mooie weidevogel, - of wildstand weinig over kunnen laten. In de periode dat de vossen jongen gaan krijgen, meestal vanaf maart t/m mei, schuwen ze er ook niet voor om in de dorpen bij mensen de kippen, eenden, ganzen of konijnen uit de hokken te roven. Een simpel konijnenhok met gaas ervoor voldoet dan niet meer.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de rijke faunabezetting binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost. De lijst zou veel te lang worden als alle dieren hier beschreven werden.